Green Learning Center

ศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรต้นแบบจัดการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ ลดใช้พลังงาน จัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค

พันธกิจ

ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และการบริหารจัดการให้มีศักยภาพเหมาะสมพร้อมบริการ พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัตในแต่ละฐาน พัฒนาศักยภาพบุคลากรแลวิทยากรให้มีประสิทะฺภาพ ส่งเสริม ประสาน ความร่วมมือจากเครือข่ายทุกภาคส่วน ส่งเสริมนักเรียน เยาวชน ชุมชน และบุคลากรอื่นๆ ได้รับบริการอย่างทั่วถึง

เป้าประสงค์

อาคารสถานที่มีความพร้อมที่จะบริการ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการได้เรียนรู้ในแต่ละฐานอย่างหลากหลายและยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน บุคลากรและวิทยากรมีความสามารถ มีทักษะในการให้บริการและจัดกระบวนการเรียนรู้ เครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง นักเรียน เยาวชน ชุมชน และบุคลากรอื่นๆ ได้รับบริการอย่างทั่วถึง

บทความล่าสุด

รางวัลเลิศรัฐ สพป.ขอนแก่น เขต 3 หนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ

14 กันยายน 2561 ดร.ศุภสิน  ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 พร

ฐานการเรียนรู้ 8 ฐานการเรียนรู้

ฐานการเรียนรู้ 8 ฐานการเรียนรู้ 1.1 ฐานศาสตร์พระราชา...

Green Office สำนักงานสีเขียว

Green Office สำนักงานสีเขียว ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพิ่มเง

ปรากฏการณ์เรือนกระจกคืออะไร?

      "ปรากฏการณ์เรือนกระจก" (greenhouse effect)  คือ  

การเเยกขยะ

  ประเภทของขยะ ขยะเปียก หมายถึง ขยะที่ย่อยสลา