ข้อมูลพื้นฐาน

กว่าจะมาเป็นศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

       จากนโยบายของรัฐบาล โดย พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองการลดคาร์บอน ( Carbon Emission ) ในระดับโลกและอาเซียนและได้กำหนดให้ประเทศไทยมีเป้าหมายในการลดคาร์บอนให้สามารถลดคาร์บอนได้อย่างน้อยร้อยละ 25 – 30 ภายใน 20 ปี จึงได้มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานบูรณาการด้าน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณจากงบบูรณาการด้านการจัดการขยะ โดยกรมควบคุมมลพิษเป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการหน่วยงานเรื่องการจัดการขยะ ให้จัดทำแผนการสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะในสถานศึกษาและชุมชน  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ดำเนินกิจกรรมในโครงการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมุ่งหวังให้เป็นการดำเนินการพัฒนาต่อยอดการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาสู่สถานศึกษาและชุมชน จึงได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน ประกอบกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้มีนโยบายและโครงการที่เกี่ยวกับการสร้างทัศนคติด้านการอนุรักษ์พลังงานจึงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงาน ( ห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว ) ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ. ) ได้สนับสนุนห้องเรียนสีเขียว เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้ให้กับเยาวชนและชุมชนในจังหวัดขอนแก่นและภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเป็นส่วนหนึ่งของฐานการเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  อนึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้บันทึกตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนพล เมื่อวันที่ 22  เมษายน  2559  ในความร่วมมือก่อตั้งและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ขยายผลสู่สถานศึกษาและชุมชนในระดับภูมิภาค และจะเป็น Nature school ของประเทศไทยในอนาคต