ฐานการเรียนรู้ 8 ฐานการเรียนรู้

ฐานการเรียนรู้ 8 ฐานการเรียนรู้

ฐานการเรียนรู้ 8 ฐานการเรียนรู้

1.1 ฐานศาสตร์พระราชา…สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

          เป็นฐานการเรียนรู้ที่นำเสนอเกี่ยวกับการนำหลักพอเพียงมาประยุกต์
ใช้กับการเกษตรโดยยึดหลักสายกลาง ด้วยการเลือกใช้พลังงานทรัพยากร
และเทคโนโลยีการผลิตอย่างปลอดภัย ประหยัด คุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีขอบข่ายเนื้อหาดังนี้ 

1. เรียนรู้หลักพอเพียง
2. ดินกับการเพาะปลูก
3. ปุ๋ยหมักปลอดภัยและสมุนไพรไล่แมลง
4. เทคโนโลยีระบบการให้น้ำหมุนเวียน
5. การเพาะเห็ด
6. สวนครัวยุคใหม่ ปลูกผักร่วมกับการลี้ยงปลา
7. เกษตรทฤษฎีใหม่
8. ถนนสายส้มตำ
9. บัญชีครัวเรือน

1.2 ฐานอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

       เป็นฐานที่นำเสนอกระบวนการเรียนรู้โดยฝึกปฏิบัติงานอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การน้อมนำศาสตร์พระราชานำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่เชื่อมโยง 3Rs และ LCA มีขอบข่ายเนื้อหาดังนี้

1. เกล็ดมหัศจรรย์ ( การประดิษฐ์หรือทำผลิตภัณฑ์ด้วยเกล็ดปลา)
2. น้ำนมข้าวโพดเพื่อสุขภาพ
3. ปลาร้าส้ม
4. ขนมมินิโดนัท
5. นมถั่วตัด
6. ข้าวแตนสมุนไพร
7. ไข่เค็มดินเอียด
8. ฝ้ายมหัศจรรย์ ( การทอผ้าฝ้าย )
9. แฝกสานฝัน ( หญ้าแฝก )
10. น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น
11. นวดสมุนไพร
12. ร้าน Reuse center
13. งานอาชีพกับการใช้ประโยชน์จากขยะ Reuse

1.3 ฐานโลกไร้ตะวันสะกิดคิด พิชิตลดโลกร้อน

– เป็นฐานที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
   ในการทำความเข้าใจถึงความสำคัญของพลังงานต่อชีวิต
   เมื่อทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายส่งผลกระทบการใช้พลังงาน
   เช่น พลังงานไฟฟ้าในปัจจุบัน เมื่อไม่มีพลังงาน
   ไม่มีไฟฟ้ามนุษย์จะสามารถปรับตัวอยู่กับสิ่งแวดล้อมและชะลอหรือ
   ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเช่นนี้อีก
– เป็นฐานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนกลไกในการเกิดภาวะโลกร้อนโลกร้อน
   กับก๊าซเรือนกระจก การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแนวทางในการป้องกัน
   และลดความรุนแรงของผลกระทบทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับบุคคล
   และที่สำคัญวิธีการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเนื่อง
   จากโลกร้อนรวมถึงการเรียนรู้ฉนวนป้องกันความร้อนและฉนวนป้องกันแบบธรรมชาติ

1.4 ฐานบ้านประหยัดพลังงาน

     เป็นฐานที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้พลังงาน
โดยทำให้เกิดความตระหนักและรู้วิธีการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและความรู้มาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน เช่น การประหยัดไฟและน้ำ(สาธารณูปโภค ) ในห้องต่างๆได้แก่ ห้องนอน
ห้องน้ำ ห้องครัว ร้านค้า ซึ่งเป็นการนำความรู้มาประยุกต์ใช้จากห้องเรียนสีเขียวเพื่อให้เกิด
ทักษะการนำไปประยุกต์ใช้ที่บ้านให้สมดุล

1.5 ฐานพลังงานเพื่อชีวิต

     เป็นฐานที่ครอบคลุมสาระที่เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน เช่น ความหมายของพลังงาน
การถ่ายเทพลังงานในระบบนิเวศรูปแบบของพลังงาน แหล่งพลังงานชนิดต่างๆ พลังงานหมุนเวียน
พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป เน้นการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

1.6 ฐาน Zero waste

     เป็นฐานที่นำเสนอแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานด้วยการบริโภคอย่างถูกต้องเหมาะสม
การบริโภคและใช้วัสดุสิ่งของต่างๆอย่างรู้คุณค่า โดยการละหลีกเลี่ยง ลดการบริโภคที่สิ้นเปลือง
ในแง่ของการใช้พลังงานและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ซ้ำวัสดุเครื่องใช้ที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้
การหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่โดยแยกทิ้งขยะหรือวัสดุเหลือทิ้งเพื่อแปรเปลี่ยนเป็นทรัพยากร
นำกลับมาใช้ในการผลิตโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการขยะ 3Rs และเกิดทักษะการคัดแยกขยะ 4 ประเภท

1.7 ฐานน้ำใช้รู้ใช้น้ำ

     เป็นฐานที่นำเสนอแนวทางในการประหยัดน้ำการเลือกซื้อสุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำและเรียนรู้เรื่องของวัฏจักรน้ำ
ประโยชน์น้ำและสถานการณ์การใช้น้ำประปาในปัจจุบัน
รวมทั้งเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดน้ำ รวมทั้งสาธิตวิธีบำบัดน้ำเสีย

1.8 ฐานเส้นทางชีวิตผลิตภัณฑ์ : LCA

– เป็นฐานที่นำเสนอการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เป็นการ
ประเมินเชิงปริมาณของการใช้ทรัพยากรมลพิษที่เกิดขึ้นและผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการผลิตผลิตภัณฑ์และการบริการ
– การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ( Life CycleAssessment :LCA )
หมายถึงวัฏจักรชีวิตหรือวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ
การผลิต การขนส่งการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการนำไปกำจัดขยะ

About the author

admin administrator