ตารางกิจกรรม Day camp

กำหนดการจัดค่ายนักเรียน ( Day Camp )

” ค่ายลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “

( Green School Learning Camp )

 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันเสาร์      ณ ศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงานฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

 

วัน เดือน ปี/เวลา รายการ / กิจกรรม
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน/รับรายงานตัว
08.30 – 09.15 น. กิจกรรมผ่านซุ้มมิติ/ละลายพฤติกรรม/แบ่งกลุ่ม/ปฐมนิเทศ
09.15 – 09.45 น. กิจกรรมประเมินความรู้ก่อนการฝึกอบรม ( Pre-test )
09.45 – 10.30 น. แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้
  ฐานที่ 1 – 4 ฐานละ 45 นาที ( เวียนฐาน )
  ฐานที่ 1 อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  ฐานที่ 2 น้ำใช้รู้ใช้น้ำ
  ฐานที่ 3 บ้านประหยัดพลังงาน
  ฐานที่ 4 Zero waste
10.30 – 10.45 น. พัก/รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 11.15 น. กิจกรรมนันทนาการ
11.15 – 12.00 น. แต่ละกลุ่ม เวียนเข้าฐานฝึกปฏิบัติกิจกรรมฐานที่ 2
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.15 น. กิจกรรมนันทนาการ
13.15 – 14.00 น. แต่ละกลุ่ม เวียนเข้าฐานฝึกปฏิบัติกิจกรรมฐานที่ 3
14.00 – 14.45 น. แต่ละกลุ่ม เวียนเข้าฐานฝึกปฏิบัติกิจกรรมฐานที่ 4
14.45 – 15.00 น. พัก/รับประทานอาหารว่าง
15.00 – 15.30 น.  รวมผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้ง 4 ฐาน/สรุปบทเรียน
15.30 – 16.00 น. กิจกรรมประเมินความรู้หลังการฝึกอบรม ( Post-test )
16.00 – 16.30 น. กิจกรรมสัญญาใจ สานฝันสู่ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม/กิจกรรมอำลา

[DOWNLOAD]


 

กำหนดการจัดค่ายนักเรียน ( Day Camp )
” ค่ายลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ”
( Green School Learning Camp )
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วันอาทิตย์      ณ ศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงานฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

 

วัน เดือน ปี/เวลา รายการ / กิจกรรม
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน/รับรายงานตัว
08.30 – 09.15 น. กิจกรรมผ่านซุ้มมิติ/ละลายพฤติกรรม/แบ่งกลุ่ม/ปฐมนิเทศ
09.15 – 09.45 น. กิจกรรมประเมินความรู้ก่อนการฝึกอบรม ( Pre-test )
09.45 – 10.30 น. แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้
  ฐานที่ 1 – 4 ฐานละ 45 นาที ( เวียนฐาน ) 
  ฐานที่ 1 ศาสตร์พระราชา…สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
  ฐานที่ 2 พลังงานเพื่อชีวิต
  ฐานที่ 3 โลกไร้ตะวันสะกิดคิด พิชิตลดโลกร้อน
  ฐานที่ 4 เส้นทางชีวิตของผลิตภัณฑ์ : LCA
10.30 – 10.45 น. พัก/รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 11.15 น. กิจกรรมนันทนาการ
11.15 – 12.00 น. แต่ละกลุ่ม เวียนเข้าฐานฝึกปฏิบัติกิจกรรมประจำฐาน 2
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.15 น. กิจกรรมนันทนาการ
13.15 – 14.00 น. แต่ละกลุ่ม เวียนเข้าฐานฝึกปฏิบัติกิจกรรมประจำฐานที่ 3
14.00 – 14.45 น. แต่ละกลุ่ม เวียนเข้าฐานฝึกปฏิบัติกิจกรรมประจำฐานที่ 4
14.45 – 15.00 น. พัก/รับประทานอาหารว่าง
15.00 – 15.30 น.  รวมผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้ง 4 ฐาน/สรุปบทเรียน
15.30 – 16.00 น. กิจกรรมประเมินความรู้หลังการฝึกอบรม ( Post-test )
16.00 – 16.30 น. กิจกรรมสัญญาใจ สานฝันสู่ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม/กิจกรรมอำลา

หมายเหตุ               − กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                                − ผอ.รร./ครู/พี่เลี้ยงที่พาเด็กมาเรียนรู้ จะจัดให้เข้ากลุ่มศึกษาเรียนรู้เช่นเดียวกัน ( แยกจากนักเรียน )

[DOWNLOAD]